Công nghệ sinh học là một trong những lĩnh vực then chốt và là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. 

Hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu hay ứng dụng đều cần sử dụng công nghệ sinh học, bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi, chọn tạo giống, thú y, thủy sản, công nghệ thực phẩm, y sinh học, y dược học, xử lý môi trường… 

Vì vậy, nhu cầu nhân lực ngành này trong dự báo là rất lớn, đặc biệt khi Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nuôi trồng và chế biến. Xem chi tiết